Mediated environments. New Practices in Humanities and Transdisciplinary Research

Mediated Environments to transdyscyplinarny projekt realizowany w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez Humanities /Art /Technology Research Center (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) pod kierunkiem prof. UAM Agnieszki Jelewskiej oraz dra Michała Krawczaka.

Głównym celem projektu jest integracja badań wywodzących się z myśli humanistycznej i dyskursów środowiskowych oraz nowych praktyk artystycznych sytuujących się w ramach wyznaczonych zagadnień enwironmetalnych, w celu zaprojektowania i przetestowania w grupach roboczych nowatorskiego podejścia poznawczego do najnowszej problematyki interrelacji człowiek-środowisko. Tym samym chodzi o zespołowe wytworzenie transdyscyplinarnych metod badawczych służących ponownemu sformułowaniu możliwych perspektyw spojrzenia na problemy środowiskowe, w które uwikłany jest współczesny człowiek w sytuacji naukowego projektowania i technologicznego przyspieszenia.

Projekt podejmuje trzy ogólnie opisane obszary badawcze:

Obszar pierwszy dotyczy konsekwencji i pytań kształtujących się w ramach dyskutowanej obecnie koncepcji Antropocenu, jako nazwy nowej ery geologicznej, w czasie której człowiek przekształca zasoby planetarne dokonując ich głębokich transformacji.

Drugi to hipoteza biofilii i jej technologiczne mediacje, a więc projektowanie nowych sztucznych środowisk i badania nad inteligencją ambientalną, które transfigurują relacje człowiek-otoczenie.

Trzeci to problematyka zorganizowana wokół multidyscyplinarnego ekologicznego, technokulturowego i biologicznego rozumienia afektywnych sieci podmiotów ludzkich i pozaludzkich.

Obszary te są jednocześnie koncepcjami, które nie mieszczą się w ramach jednej dyscypliny, zawierają w sobie też elementy spekulatywne, a więc są wciąż otwarte na testy i wyniki naukowych procedur. Takie ustawienie problematyki pozwala uniknąć kolonizacyjnych praktyk. Wyznaczone koncepcje dają jednocześnie szansę dialogu i negocjacji w przestrzeni poza dyscyplinami, na gruncie debat akademickich i działań praktycznych w seminaryjnych grupach. Ponieważ zagadnienia, podejmowane w projekcie, mają szeroki zakres merytoryczny, celem seminariów będzie nie tyle dostarczenie bezpośrednich rozwiązań (co w tak krótkim czasie i szerokim zakresie byłoby niemożliwe), ale raczej wypracowanie nowych sposobów nawiązywania transdyscyplinarnych możliwości konstruowania dyskursów partycypacyjnych na przykładzie wybranych zagadnień. Chodzi też o wyrobienie umiejętności formułowania problemów na styku dyscyplin; o stawianie adekwatnych, wobec problemów współczesnej relacji człowiek-środowisko, pytań; o umiejętne przeprowadzanie transdyplinarnego namysłu krytycznego nad systemami polityczno-ekonomicznymi sterującymi ryzykiem, globalnym stresem i poczuciem środowiskowej apokalipsy oraz afektywnej, sytuacyjnej komunikacji pomiędzy czynnikami ludzkimi i nieludzkimi w ramach technologicznie mediowanych środowisk.

strona internetowa projektu: medoiatedenvironments.org

senior researcher
prof. AMU dr. hab. Agnieszka Jelewska
senior researcher
dr Michał Krawczak
young researcher
Dr Jakub Alejski
young researcher
Aleksandra Skowrońska
young researcher
Dr Miłosz Markiewicz
young researcher
Anna Paprzycka